بسیاری از ما تصمیم می‌گیریم که زیاد به مدت زمانی که در توالت می‌نشینیم فکر نکنیم، اما واقعیت این است که در زمانی که آنجا هستیم، مقدار قابل توجهی از زندگی ما می‌گذرد. بیشتر صندلی‌های توالت کار بزرگی برای انجام ندارند (آنها باز می‌شوند، بسته می‌شوند، به درستی روی توالت قرار می‌گیرند)، و با این حال انتخاب مناسب می‌تواند روی تجربه شما در هر بار رفتن به دستشویی تأثیر بگذارد. با توجه به نقش مهمی که توالت شما در زندگی شما ایفا می کند، ارزش آن را دارد که بهترین صندلی توالت را برای نیازهای خود پیدا کنید